top of page

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

ALGEMEEN 

Je maakt gebruik van de website en/of de mobiele app en/of sociale media accounts van het bedrijf, OISHII BUN BV gevestigd te Amsterdam, Nederland, hierna OISHII BUN®' of ‚wij' genoemd.

Deze voorwaarden hebben betrekking op de algemene en gezamenlijk te noemen 'Toepassingen':

  • de website van OISHII BUN®, met naam de website met de domeinnaam www.oishiibun.com ('Website');

  • de ad hoc sites die tijdelijk online beschikbaar zijn voor promotionele acties ('Ad Hoc Sites');

  • alle huidige en toekomstige sociale media accounts van OISHII BUN® ('Social Media');

Deze algemene gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van de toepassingen en de daaronder liggende pagina's. Voor gebruik van de App aangevuld met tevens de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voor de mobiele toepassing die vóór het gebruik van de App geaccepteerd worden. Voor overige specifieke toepassingen, bijvoorbeeld de bezorgservice, gelden je aanvullende speciale voorwaarden, die onder de betreffende link kunt.

Lees de algemene en bijzondere gebruiksvoorwaarden goed door voordat je gebruik maakt van de toepassingen. Door van de Toepassingen te gaan met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en onze Privacyverklaring, voor zover dit gebruik is toegestaan. Indien je niet akkoord kunt gaan met deze Algemene voorwaarden, kunnen wij je de Toepassingen niet te gebruiken.

INHOUD EN GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN 

De volledige inhoud van de toepassingen is vrijblijvend en niet-bindend en bedoeld voor informatieve. OISHIIBUN® zich duidelijk omschreven II verdelen van de inhoud van de inhoud inhoud zoals verspreid via de toepassingen, zonder gedetailleerde aankondiging te wijzigen, aan te vullen van te verwijderen van de publicatie tijdelijk voor de publicatie.  

 

OISHII BUN® garantiet geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid en kwaliteit van de informatie verspreid via de Toepassingen. de aansprakelijkheid van  OISHII BUN® materiële of immateriële schade door die het van niet-gebruik van de via de toepassingen aangeboden cq door het gebruik van informatie van volledige informatie is uitgevoerd, is uitgesloten, voor zover dit niet in strijd is met de wet.

Het gebruik van de Toepassingen is volledig voor uw eigen risico. Het downloaden van gegevens van het overige als gevolg van het downloaden van inhoud van andere transacties met betrekking tot het gebruik van het overige de Toepassingen, voor zover uit onderstaande aansprakelijkheidsbepalingen niet het te uitgave.  

VERWIJZINGEN, LINKS, POSTEN EN INHOUD VAN DERDEN 

Hoewel er een zorgvuldige controle op de inhoud kan worden verkregen, kan OISHII BUN® niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte verwijzingen via toepassingen naar websites, apps en/of andere die eigendom zijn van derden ('gelinkte pagina's). Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is uitsluitend de betreffende eigenaar verantwoordelijk. De algemene voorwaarden en het privacybeleid van deze derden zullen van toepassing zijn. Lees deze goed door.

OISHII BUN® afwikkeling de link vastgelegd op het moment dat er geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's geïdentificeerd was. OISHII BUN® heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud en het auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom afstandelijk OISHII BUN zich automatisch van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die op de totstandkoming van de link zijn gewijzigd.

De gelinkte pagina's heeft onder andere doch uitsluitend betrekking op alle bijdragen van derden in de door OISHII geschreven gastenboeken, discussieforums, hyperlinks, mailinglijsten en alle vormen van databases externe externe rechten van toepassing zijn. Uitsluitend de aanbieder van de gelinkte pagina's waarnaar wordt gekeken wordt cq die de betreffende berichten van inhoud geplaatst is aansprakelijk voor illegale, ontwerp van onvolledige informatie en in het bijzonder voor als gevolg van het niet-gebruik van de daar aangeboden informatie  

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

OISHII BUN® heeft het eigendom van alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede de auteurs-, merk- en octrooirechten met betrekking tot alle teksten, namen en benamingen van producten en Toepassingen, software, downloads, afbeeldingen, logo's en letters, video's en geluiden. Alle rechten ter zake zijn voorbehouden.  

 

Alle merknamen voor producten en toepassingen, de handelsnamen zijn het eigendom OISHII BUN ® resp. OISHII BUN BV. Zonder schriftelijke schriftelijke toestemming van OISHII BUN BV mogen deze handelsnamen en van merknamen niet gepubliceerd worden of op enigerlei wijze worden gebruikt.
 

Zonder dat wij gebruik te gebruiken, anders gebruiken, is niet toegestaan om te gebruiken, te gebruiken, te gebruiken, te gebruiken, te reproduceren, dan wel op te nemen in enig ander werk, dan wel voor winstgevend in te zetten. OISHII BUN® toegestaan gebruik mag slechts worden gebruikt ten behoeve van informatieve en met een 'copyright-vermelding' in alle situaties: OISHII BUN®. Alle rechten voorbehouden.

 

Alle software wordt gedownload, blijven de software en alle bestanden en afbeeldingen die tot die software worden gegenereerd en alle met de software verband bevattende gegevens eigendom van OISHII BUN®. OISHII BUN® geeft de gebruiker uitsluitend het recht om de software te gebruiken voor eigen persoonlijke gebruik van de toepassingen. OISHII BUN® het volledige en onbeperkte auteursrecht en/of overige rechten op de software. Het is niet toegestaan deze door te geven, te verkopen, te ontsleutelen, om te zetten, er reverse engineering op toe te passagiers van in welke andere vorm ook te gebruiken.

 

Uit niets dat via de Toepassingen wordt verspreid mag jij als gebruiker licentie van enig recht op gebruik afleiden van afbeeldingen, teksten, logo's, dan wel handels-, woord-, dienst- van beeldmerken. Ieder gebruik en/of misbruik zonder toestemming van OISHII BUN® is strikt verboden.

 

AANSPRAKELIJKHEID 

OISHII BUN®, waaronder begrepen de aan haar gelieerde bedrijven, functionarissen en ondergeschikten en niet-ondergeschikten, sluit elke vorm van a uit voor schade van de van de toepassingen, hoe de schade ook is genoemd, direct of indirect, gederfde winst en andere vermogensschade daaronder. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien het gevolg is van de grond van grove nalatigheid door OISHII BUN®, haar bestuurders van leidinggevenden wet is niet toegestaan. Een eventuele verplichting aansprakelijkheid op grond van de Wet Productaansprakelijkheid blijft onverminderd van kracht.

 

OISHII BUN® kan behoudens op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor zover schade zou kunnen ontstaan uit enig gebruik van de toepassingen, dan wel het toepassen, gebruiken, van handelen conform de inhoud vermeld vermeld via de toepassingen. beschrijven van de toepassingen van de inhoud niet juist, volledig, foutloos, actueel en/of virusvrij is.  

PERSONSGEGEVENS 

Bij het gebruik van onze toepassingen kan het zijn dat je zelf persoonsgegevens aan ons verwerkt, dan wel (persoons)gegevens van jou worden geregistreerd. Met het gebruik van onze Toepassingen stem je ermee in dat OISHII BUN® jouw persoonsgegevens gebruikt en deelt in onze met onze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast. Wij raden je dan ook aan onze Privacyverklaring goed door te lezen.

MEDEDELINGEN 

Indien je een vraag, melding van klacht hebt, kan je ons schriftelijk in de Nederlandse taal onder vermelding van naam en e-mailadres berichten via de volgende contacten:

 

OISHII BUN BV
Amstel 91d
1018EL Amsterdam
Nederland
E-mail: info@oishiibun.com

DIVERSEN 

OISHII BUN® houdt zich het recht voor, om op elk moment, zonder schriftelijke kennisgeving, wijzigingen in haar toepassingen en/of de algemene en bijzondere gebruiksvoorwaarden aan te brengen.  

 

Indien enige bepaling in de Algemene of Bijzondere Gebruiksvoorwaarden geen overige bepalingen is, heeft deze geen invloed op de procedures van de bepalingen. In de plaats van de niet geldige bepaling van de partij en een vervangende bepaling die met het doel van de overeenkomst is overeengekomen van deze zijn mogelijk en die de partijen ook gekozen hebben als ze geweten hebben van de misluktheid van de bepaling. geldige valuta voor lacunes.

Op de Algemene en Bijzondere Gebruiksvoorwaarden en jouw gebruik van onze Toepassingen is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortkomen van voortzetting van de overeenkomst met onze toepassingen worden voortzetting van de rechtsbank NH Noord Holland Amsterdam voortzetting van de bepalingen van een andere rechtsbank aanwijzen.

logo-01.png
bottom of page